ДИПЛОМИРАНИ ИНФОРМАТИЧАР МАЈА ДЕЈАНОВИЋ

Maki

Maja Dejanović – DIPLOMA – broj 09-172/09 u Gradišci 15.6.2001. godine sa ocjenom odličan (5).

Cambrige centar school of english Banja Luka has awarded Ms Maja Dejanović this Certificate to confirm that candidate has completed an English Language Course, at Intermediate level and has recevied a grade of five (5) in the Final Examination. File number 1048-02/07 – Date 30.01.2007.

Maja Dejanović has successfull completed: Course 2277C at Microsof Certificate of achievement 18.06.2009. Microsoft Gold certified Learning Solutions.

Društvo bibliotekara Republike Srpske CERTIFICATE za Maju Dejanović „Biblioteke budućnosti – perspektive i razvoj“ Bijeljina 21-23 april 2010 godine.

Maja Dejanović has successfull completed: Course 6231 & 6232 at Microsof Certificate of achievement 06.10.2011. Microsoft Gold certified Learning Solutions.

Lanaco Informacione tehnologije za Maju Dejanović :WEB Design (Adobe Photoshop, Dreamweaver & Flash) i Joomla u Banja Luci 24.02.2012. godine.

Bosna i Hercegovina – DIPLOMA – broj 955/14 Datum 18.11.2014. za Maju Dejanović. Završila je 26.07.2014. godine akademski studij prvog cilkusa na studijskom programu Poslovna informatika.

Potvrda o odslušanom seminaru „Organizacija i korišćenje bibliotečkih resursa“ Banja Luka 26.03.2015. godine za Maju Dejanović – Narodna biblioteka Gradiška broj 0401-666/15, Datum 31.3.2015. godine.
Lanaco Informacione tehnologije za Maju Dejanović : PC Serviser u Banja Luci 09.04.2015. godine.

Maja Dejanović has successfull completed: Course 20410 at Microsof Certificate of achievement 26.11.2015. Microsoft Silver certified Learning.

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu Dejanović (Gojko) Maja iz Gradiške i zvanjem knjižničara koje je stekla polaganjem stručnog ispita u JU NUB Republike Srpske dana 02.12.2005. godine a polagala je dana 11.06.2015. razliku stručnog ispita pred Komisijom JU NUB Republike Srpske prema programu za visoku stručnu spremu i sticanje zvanja bibliotekara, broj 0202-1275/15 datum 12.06.2015. godine.

Potvrda o odslušanom i uspješno završenom kursu Upotreba programske opreme COBISS 3/Preuzimanje zapisa i fond

Potvrda o odslušanom kursu Upotreba Programske opreme COBISS3/Katalogizacija početni kurs

Potvrda o odslušanom kursu Upotreba Programske opreme COBISS3/Katalogizacijan napredni kurs

19.11.2019. Stiče Licencu za katalogizaciju sastavnih dijelova -Dozvola B1, katalogizacija kontinuiranih izvora – Dozvola B2 i katalogizacija neknjižne građe – Dozvola C.

Sertifikat Društva bibliotekara RS stečen po odslušanim predavanjima na stručnom skupu „S korisnicima za korisnike neobavezno, neuobičajeno, inovativno“, 27. april, 2018. godine.

Sertifikat stečen po odslušanim predavanjima na stručnom skupu „Vrednovanje i upravljanje bibliotekama od tradicionalnog do inovativnog“, 15. april, 2016. godine.

Sertifikat stečen po odslušanim predavanjima na stručnom skupu „Poseban doprinos zaštiti objekata i elemenata kulturnog naslijeđa i njihovo oživljavanje u svijesti ljudi“ 2019. godina.

Sertifikat uručen od strane direktora Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine dr Ismeta Ovčine, za aktivno učestovanje u projektima čiji je cilj obnova dokumentarne baštine Bosne iHercegovine, digitalizacija, kao i podrška obrazovnom procesu i naučno-istraživačkom radu. 01.09.2019. godine

Projekti čiji je autor Maja Dejanović:

1. Projekat uključivanja JU „Narodna biblioteka“ Gradiška u bibliotečko-informacioni sistem RS.COBISS.NET

2. „Cyber biblioteka – od tradicionalnog ka najnovijem online svijetu povezanosti građana BIH“ a u okviru granta za „Sufinansiranje projekata iz oblasti kulture“ za 2020. godinu. Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu

3. „Tranzicija iz tradicionalnog bibliotekarstva u novo IT doba biblioteke u Gradišci kao mjesta edukacije i sprečavanja opasnosti na internetu u skladu sa direktivom evropske zajednice o pravnoj zaštiti kompjuterskih programa i konvenciji o suzbijanju kompjuterskog kriminala“-J A V N I K O N K U R S za sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu

4. Međubibliotečka saradnja – razmjena iskustava u radu sa softverom za elektronsku obradu knjiga – Winisis 1.5 ver 3 – „Dijelimo znanje za bolju budućnost naših mladih“ – mreža školskih biblioteka opštine / grada Gradiška

5. „Digitalizacija bibliotečke građe JU Narodne biblioteke Gradiška putem novih informacionih tehnologija“-J A V N I K O N K U R S Za „Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2013. godinu.

6. Višegodišnji projekat „Informatičko opismenjivanje članova biblioteke 65+“, autor projekta Maja Dejanović, mjesto održavanja obuke : Čitaonica JU Narodne biblioteke Gradiška ; vrijeme održavanje obuke: 14 časova – 18 časova , četiri puta sedmično; voditelj obuke : Maja Dejanović, MCSA; materijali za obuku: interne skripte, testovi: prilagođeni testovi na zadate teme iz obrađenih oblasti.

Automatizacija bibliotečkog poslovanja:

1. U saradnji sa sada preminulim Alanom Hopkinsonom, redovnim profesorom Midlseks Univerziteta u Londonu, preuzela je prazan program WINISIS 1.5 VER BUILD 3 sa Portala Uneska, kreirala listiće i tabele za unos podataka, konverzijske tabele za naše diakritike, te umrežila i umnožila 25 baza podataka za potrebe svih vrsta građe 2005. Godine (monografske, serijske publikacije,efermena građa, magistarski i dikotorski radovi i analitička obrada članaka).

2. Kako je tekao unos podataka o građi u našoj Ustanovi, postavilo se novo pitanje a to je štampanje knjiga inventara iz tog softvera. Pristupivši rješavanju istog kreirala je, samostalno, obrazac za inventar koji i danas štampamo u našoj biblioteci (INVEN.PFT).

3. Sledeći korak koji je poduzela je eksportovanje naših baza, dok je i sama radila u programu na unosu zapisa (samostalno kreirala preko 5000 elektronskih zapisa o bibliotečkoj građi, ažurirala i održavala 50 000 elektronskih zapisa ), u xml oblik, iso oblik iz kojeg je raznim operacijama dobijala različite vrste bibliografija po odjeljenjima. Naše baze podataka su takođe u kompletu dostupne na internetu u pdf formatu. Samostalno je kreirala bibliografiju Legata Bavrlić koja se čuva i u elektronskom i štampanom izdanju.

4. 2012. godine samostalno i samoinicijativno izrađuje tada web stranicu u CMS-u koja je u to vrijeme bila atraktivna i promovisala je našu djelatnost u najboljem svjetlu. Sadržavala je sve video zapise sa lokalnih televizijskih kuća, članke sa navedenim izvorima iz štampe i sl.

5. 2013. godine stavila je fokus na gore navedeni projekat u vezi sa digitalizacijom građe uz svu dodatnu aktivnost u svom radu. Tim projektom biblioteci je pribavila aparat za digitalizaciju bibliotečke građe BOOK DRIVE MINI od ATIZA, kojeg pored JU NUB RS i JU Narodna biblioteka „Filip Višnjić“ Bijeljina, ne posjeduju druge biblioteke.

6. Idućih godina kao što je gore navedeno bavila se projektima kojima je širila bibliotečko-informaciono znanje na području naše opštine/grada, pribavivši korist našoj Ustanovi od 20, 000.00 KM. Njenim predanim radom i trudom biblioteka posjeduje bibliotečku mrežu od 6 najnovijih I5 Intel Personalnih desktop računara, Laptop, Multifunkcijski uređaj (Skener,kopir,faks,štampač),optički internet brzine 300/30 MB/S. Takođe posjedujemo i mrežu od 8 Perosonalnih računara koji su u procesu izgradnje-nastajanja moderne Internet čitaonice.

7. Takođe razvijala je i bibliotečke aplikacije kojima se ISIS baze reprodukuju putem CD diskova GENISIS CD MAN, a kasnije takođe isti softver dalje razvijala za potrebe lokalne Ethernet mreže kroz Apache Software Foundation.

8. Idući korak u razvoju bibliotečkih aplikacija koje služe automatizaciji bibliotečkog poslovanja a u svrhu pretraživanja baza iz ISIS-a , a kroz net bio je ABCD softver na čijoj je lokalizaciji uspješno radila, ali kako naš finansijski status nije zadovoljavao kriterije (statička IP adresa 100 KM mjesečno), ta opcija je napuštena a kako je i novi zakon bio u prepremi (COBISS) nije bilo opravdanog razloga da iznalazimo sredstva za ovaj softver.

9. Novi korak u predstavljanju naše Ustanove javnosti bio je web portal koji je aktivan, ažuran, čiji je glavni i odgovorni urednik a i administrator, na adresi https://www.biblioteka-gradiska.com/, urađen na najnovijoj platformi, optimizovan za sve browsere i mobilne uređaje na kojem se nalaze i e-publikacije kao i katalozi te ih Maja redovno održava.

10. Uporedo sa novim portalom biblioteka je „izašla“ na društvene mreže: twitter, instagram, facebook, linkedln, calameo, scribd. Na ovim društvenim medijima naša Maja je administrator.

11. Novim Zakonom o bibliotečko-informativnoj djelatnosti se uvodi COBISS3 kao jedini važeći krovni softver za elektronsku obradu i poslovanje u svim bibliotekama i tako nastaje gore navedeni projekat priključivanja naše biblioteke tom sistemu. U sistem smo ušli kao punopravan član 24. februara 2020. godine. Pored Maje koja posjeduje B1, B2 i C licencu, posjeduju ju još dvije bibliotekarke.

Majini autorski stručni radovi:

1. Gradiški zbornik, časopis za društvena pitanja, godina X, broj 10, novembar 2008. UDK 3(08)
„Novi početak gradiške biblioteke-Biblioteka Feniks“ Maja Dejanović
2. Gradiški zbornik, časopis za društvena pitanja, godina XVIII, broj 19, decembar 2017. UDK 3(08) „Digitalizacija bibliotečke građe putem novih informacionih tehnologija sa kratkim osvrtom na digitalizaciju u JU „Narodna biblioteka“ Gradiška“ Maja Dejanović
3. Stručno-naučni skup „Lična biblioteka kao portret čovjeka i vremena“ , Banja Luka , 2020. godine , Knjiga rezimea JU NUB RS, 2020. „Legat porodice Čubrilović“ str. 18

U 2021. godini programira Elektronske kataloške listiće na Internetu koji su od 2005 do 2020. godine vođeni u programu WiniISIS ver 3 . od UNESCO-a.
Dostupni su na internet adresi:

http://89.111.241.93:8383/greenstone3/library

Uprava Društva bibliotekara Republike Srpske dodjeljuje joj Povelju „Đorđe Pejanović“ za najboljeg bibliotekara Republike Srpske u 2020. godini.

Оставите одговор