Међународно књижевно такмичење „СУЗЕ КОЗАРЕ“ Градишка и Љубљана 2020 Најбољи од најбољих

ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ГРАДИШКА

 Mитрополит Г. Николајевич 22, Градишка, Р. Српска

и

UDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA U SLOVENIJI – BIBLIOTEKA »Vuk karadžić« Ljubljana, ulica Luize Pesjakove 9

У Градишци, дана 11.маја 2020

Међународни конкурс за књижевно признање и награду

“СУЗЕ КОЗАРЕ“ ГРАДИШКА и ЉУБЉАНА 2020


Почетак : 12. мај 2020
Крај конкурса : 25. јун 2020

Књижевно признање и награду “СУЗЕ КОЗАРЕ“ ГРАДИШКА и ЉУБЉАНА 2020 за најбољу пјесму додјелићемо у  Градишци на књижевној културној манифестацији “СУЗЕ КОЗАРЕ“ ГРАДИШКА и ЉУБЉАНА 2020 (тачан датум биће накнадно објављен на електронској адреси Народне библиотеке и УСКС).
Најбољи такмичари који буду уврштени у прво,друго или треће такмичарско мјесто биће обавјештени у року од 30 дана по завршетку конкурса писменим путем,обавјештењем на сајту Народне библиотеке Градишка и путем обавјештења у електронском медију Српска дијаспора.

За признање и награду “СУЗЕ КОЗАРЕ“ ГРАДИШКА и ЉУБЉАНА  2020,биће изабране три најбоље такмичарске пјесме које одреди такмичарски жири. Конкурсне пјесме ће бити вредноване у складу са критеријима организатора а резултати конкурса биће објављени на сајту: www.biblioteka-gradiska.com ; www.srpska-dijasporo.org ; www.српски-књизевници.орг

ПОТПУНИ  КОНКУРСНИ  МАТЕРИЈАЛ

 • Теме пјесама: Страдање Срба козарских општина по крајевима Републике Српске.
 • Аутори старији од 18. gодина (ако су коју годину млађи уз свој потпис, мора бити и потпис једнога од родителја).
 • Уколико је пријављена песма већ била објављивана, награда и признање се поништавају.
 • Послати фотографију, краћу биографију, адресу аутора, број телефона, мејл адресу и попуњену изјаву (Прилог 1).
 • Учесници шаљу три још не објављене пјесме у три примјерка.
 • Радове потписати шифром, а у истој коверти послати рјешење исте.
 • Радови требају бити на српском језику(ћирилица или латиница) за чије ауторство одговарају кандидати.
 • Писати у фонту Тимес Неw Роман 12.
 • Радови не смију да вређају вјерски, национални и полни идентитет.
 • Радове процјењује трочлани стручни жири формиран у склопу организатора.
 • Пристигли радови се не враћају.

Награда се састоји од плакета,признања,медаља,значки,диплома,захвалница и повеља УСКС или ССДС:

 • За постигнуто прво такмичарско мјесто: златна плакета или медаља, захвалница и повеља УСКС или ССДС уз могућу такмичарску ленту (пешкир).
 • За постигнуто друго такмичарско мјесто: сребрна плакета или медаља, повеља УСКС уз могућу такмичарску ленту (пешкир)
 • За постигнуто треће такмичарско мјесто: бронзана плакета или медаља, повеља УСКС уз могућу такмичарску лент у(пешкир).

Жири може додатно наградити,уз пристанак организатора и три аутора,чије су пјесме издвојене,златном значком,дипломом и захвалницом УСКС.

НАПОМЕНА-за овај конкурс жири ће примјенити Правилник о наградама и такмичењима УСКС.


Путне трошкове (аутобусом и жељезницом) хотелске резервације и преноћиште (за оне који су удаљенији од 200 км) у Градишци или ближој околини, те прехрану за вријеме додјеле такмичарских признања и награда за успјешне учеснике сносиће Удружење српских књижевника у Словенији.

Радове слати на адресу:      Народна библиотека Градишка

                                              Митрополит Георгије Николајевич 22

                                              78.400  Градишка, Р.Српска , БиХ

Са назнаком : Не отварај – конкурс књижевног признања и награде “СУЗЕ КОЗАРЕ“ ГРАДИШКА и ЉУБЉАНА 2020.

За додатне информације

Контакт особа: Данијела Брајић 051/826-321 ; 066/212-519 ел.пошта:brajicd@gmail.com

ИЗЈАВА ЗА ГОДИШЊИ МЕЂУНАРОДНИ КОНКУРС ЗА КЊИЖЕВНО ПРИЗНАЊЕ И НАГРАДУ “СУЗЕ КОЗАРЕ“  ГРАДИШКА 2020

Име и презиме учесника/це: ___________________________________

Датум и мјесто рођења : _______________________________________

Јединствен матични број : ______________________________________

Адреса боравка : ______________________________________________

Адреса е-поште : ______________________________________________

Број телефона : _______________________________________________

Занимање,степен образовања : _________________________________

Напомена!!!!  

Ваши лични подаци биће као такви заштићени и употребљени искључиво за потребе конкурса.

Дозвољавам објаву својих ауторских пјесама у медијима  »Српска дијаспора«  ревије »Отаџбина«  без било каквих надокнада у случају, да ме жири конкурса кроз расписане критерије изабере или не.

Као учесник изјављујем, да немам никаквих примједби на објављени конкурс и слажем се са свим текстуално наведеним, као и правилником организатора и самим изборним критеријима.На основу наведеног  учествујем на наведеном конкурсу.Приликом  могуће успјешности лично ћу доћи,преузети своје признање или слично што ме припада, а ако не дођем сматрајте, да награду и признање не желим примити.

У   _________________________

Датум: _____________________

                                                                Изјаву овјеравам својеручним потписом: _____________________

Međunarodno književno takmičenje „Suze Kozare“

 Gradiška i Ljubljana 2020 – Najbolji od najboljih.

NARODNA BIBLIOTEKA GRADIŠKA Mitropolit G. Nikolajevič 22, Gradiška, R. Srpska 

i

UDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA U SLOVENIJI – BIBLIOTEKA »Vuk karadžić« Ljubljana, ulica Luize Pesjakove 9

U Gradišci, dana 11.maja 2020

Međunarodni konkurs za književno priznanje i nagradu

“SUZE KOZARE“ GRADIŠKA i LJUBLJANA 2020


Početak : 12. maj 2020
Kraj konkursa : 25. jun 2020

Književno priznanje i nagradu “SUZE KOZARE“ GRADIŠKA i LJUBLJANA 2020 za najbolju pjesmu dodjelićemo u  Gradišci na književnoj kulturnoj manifestaciji “SUZE KOZARE“ GRADIŠKA i LJUBLJANA 2020 (tačan datum biće naknadno objavljen na elektronskoj adresi Narodne biblioteke i USKS).
Najbolji takmičari koji budu uvršteni u prvo,drugo ili treće takmičarsko mjesto biće obavješteni u roku od 30 dana po završetku konkursa pismenim putem,obavještenjem na sajtu Narodne biblioteke Gradiška i putem obavještenja u elektronskom mediju Srpska dijaspora.

Za priznanje i nagradu “SUZE KOZARE“ GRADIŠKA i LJUBLJANA  2020, biće izabrane tri najbolje takmičarske pjesme koje odredi takmičarski žiri. Konkursne pjesme će biti vrednovane u skladu sa kriterijima organizatora a rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu: www.biblioteka-gradiska.com  ; www.srpska-dijaspora.org ; www.srpski-knjizevnici.org

POTPUNI  KONKURSNI  MATERIJAL

 • Teme pjesama: Stradanje Srba kozarskih opština po krajevima Republike Srpske.
 • Autori stariji od 18. godina (ako su koju godinu mlađi uz lični potpis potreban je i potpis jednoga od roditelja).
 • Ukoliko je prijavljena pesma već bila objavljivana, nagrada i priznanje se poništavaju.
 • Poslati fotografiju,kraću biografiju,adresu autora,broj telefona, mejl adresu i popunjenu izjavu (Prilog 1).
 • Učesnici šalju tri još ne objavljene pjesme u tri primjerka.
 • Radove potpisati šifrom, a u istoj koverti poslati rješenje iste.
 • Radovi trebaju biti na srpskom jeziku(ćirilica ili latinica) za čije autorstvo odgovaraju kandidati.
 • Pisati u fontu Times New Roman 12.
 • Radovi ne smiju da vređaju vjerski, nacionalni i polni identitet.
 • Radove procjenjuje tročlani stručni žiri formiran u sklopu organizatora.
 • Pristigli radovi se ne vraćaju.

Nagrada se sastoji od plaketa, priznanja, medalja, znački, diploma, zahvalnica i povelja USKS ili SSDS:

 • Za postignuto prvo takmičarsko mjesto: zlatna plaketa ili medalja, zahvalnica i povelja USKS ili SSDS uz moguću takmičarsku lentu (peškir).
 • Za postignuto drugo takmičarsko mjesto: srebrna plaketa ili medalja, povelja USKS uz moguću takmičarsku lentu (peškir)
 • Za postignuto treće takmičarsko mjesto: bronzana plaketa ili medalja, povelja USKS uz moguću takmičarsku lentu (peškir).

Žiri može dodatno nagraditi,uz pristanak organizatora i tri autora, čije su pjesme izdvojene, zlatnom značkom, diplomom i zahvalnicom USKS.

NAPOMENA-za ovaj konkurs žiri će primjeniti Pravilnik o nagradama i takmičenjima USKS.


Putne troškove (autobusom i željeznicom) hotelske rezervacije i prenoćište (za one koji su udaljeniji od 200 km) u Gradišci ili bližoj okolini, te prehranu za vrijeme dodjele takmičarskih priznanja i nagrada za uspješne učesnike snosiće Udruženje srpskih književnika u Sloveniji.

Radove slati na adresu:      Narodna biblioteka Gradiška

                                              Mitropolit Georgije Nikolajevič 22

                                              78.400  Gradiška, R.Srpska , BiH

sa naznakom : Ne otvaraj – konkurs književnog priznanja i nagrade “SUZE KOZARE“ GRADIŠKA i LJUBLJANA 2020.

Za dodatne informacije

Kontakt osoba: Danijela Brajić 051/826-321 ; 066/212-519 el.pošta: brajicd@gmail.com

IZJAVA ZA GODIŠNJI MEĐUNARODNI KONKURS ZA KNJIŽEVNO PRIZNANJE I NAGRADU “SUZE KOZARE“  GRADIŠKA 2020

Ime i prezime učesnika/ce: ___________________________________

Datum i mjesto rođenja : _______________________________________

Jedinstven matični broj : ______________________________________

Adresa boravka : ______________________________________________

Adresa e-pošte : ______________________________________________

Broj telefona : _______________________________________________

Zanimanje,stepen obrazovanja : _________________________________

Napomena!!!!  

Vaši lični podaci biće kao takvi zaštićeni i upotrebljeni isključivo za potrebe konkursa.

Dozvoljavam objavu svojih autorskih pjesama u medijima „Srpska dijaspora“ revije »Otadžbina«  bez bilo kakvih nadoknada u slučaju, da me žiri konkursa kroz raspisane kriterije izabere ili ne.

Kao učesnik izjavljujem, da nemam nikakvih primjedbi na objavljeni konkurs i slažem se sa svim tekstualno navedenim, kao i pravilnikom organizatora i samim izbornim kriterijima.Na osnovu navedenog  učestvujem na navedenom konkursu.Prilikom  moguće uspješnosti lično ću doći,preuzeti svoje priznanje ili slično što me pripada, a ako ne dođem smatrajte, da nagradu i priznanje ne želim primiti.

U   _________________________

Datum: ________

    Izjavu ovjeravam svojeručnim potpisom: _____________________