Визија – Мисија – Циљ

Визија

Библиотека је информациони центар локалне заједнице, референсна збирка, мjeсто за истраживачки рад, мjесто за доживотно учење, креативно испољавање, мjесто за сусретање људи, она пружа подршку учењу, бави се издавачком дjелатношћу, отворена је за различита искуства и информације и за реализацију нових идеја…

Мисија

Мисија ЈУ Народне библиотеке Градишка садржана је у Ifla/Unesko Манифесту за јавне библиотеке (1994), гдје је јавна библиотека сагледана као „локална капија знања која пружа основне услове за учење током читавог живота, самостално доношење одлука и културни напредак појединаца и друштвених група… Јавна библиотека је локални центар информација који омогућава да све врсте знања и информација буду одмах на располагању кориснику… Услуге јавне библиотеке почивају на начелу равноправности приступа за све, без обзира на старосно доба, расу, пол, вјеру, националност, језик или друштвени положај…“.

Циљ

Поштујући ова начела, ЈУ Народна библиотека Градишка настоји да стално унапређује своју улогу посредника између књиге и информација и корисника кроз побољшање услова за рад, омогућавање приступа електронским изворима у библиотеци и ван ње у циљу перманентног образовања, кроз промовисање културе читања од најмлађег, уз неговање завичајности и њених највећих умјетничких вриједности.

Уз настојање да све ове сегменте рада задржимо, a уз употребу савремених информационих и технолошких достигнућа, ЈУ Народна библиотека Градишка се труди да стално унапређује своје услуге, а све то у интересу својих суграђана. Усмјереност на кориснике и задовољење њихових потреба кроз стално проширивање и богаћење услуга остаје суштина библиотечког посла.